Position: Full-time staff
Staff level: Member
Salary: Negotiable
Location: Da Nang

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Cấp bậc: Nhân viên
- Lương: Cạnh tranh
- Địa điểm làm việc: Đà Nẵng

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Cấp bậc: Nhân viên
- Lương:Thương lượng
- Địa điểm làm việc: Huế

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Cấp bậc: Nhân viên
- Lương:Thương lượng
- Địa điểm làm việc: Đà Nẵng

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Cấp độ: Nhân viên
- Lương: Thỏa thuận
- Địa điểm làm việc: Đà Nẵng/Huế
 

- Position: Full-time staff
- Staff level: Member
- Salary: Negotiable
- Location: Da Nang

- Position: Full-time staff
- Staff level: Member
- Salary: Negotiable
- Location: Da Nang

- Vị trí: Nhân viên thời vụ
- Cấp độ: Nhân viên
- Lương: Thỏa thuận
- Địa điểm làm việc: Đà Nẵng