- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Địa điểm làm việc: Tầng 3, ACM Building, 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Địa điểm làm việc: Tầng 3, ACM Building, 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.